Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara LKM Syariah dengan nasabah. LKM syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara LKM syariah dan nasabah.